Stuyvesant Plaza
Stuyvesant Plaza, Mt Vernon, NY 10552, USA