Shenandoah Caverns
Shenandoah Caverns, VA 22847, USA