Marine Barracks
Marine Barracks, Washington, DC 20003